Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού
  Εστία
  Το Σχέδιο Χορηγιών
  Έργα
  Νέα & Ανακοινώσεις

  Διασυνδέσεις

  Επικοινωνία


 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
Επικοινωνία
   
Αθηνά Αριστοτέλους-Κληρίδου
Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τηλ.: 22408158
E-Mail:
aaristotelous@tph.moi.gov.cy

Κωνσταντίνος Αλκείδης
Λειτουργός Πολεοδομίας Α΄

Τηλ.: 22408221
E-Mail:
calkides@tph.moi.gov.cy
Κική Παπαναστασίου-Οικονομίδου
Διοικητικός
Λειτουργός
Τηλ.:
22408250
E-Mail: kpapanastasiou@papd.mof.gov.cy

 
Ιωάννα Ιωάννου
Λογιστικός Λειτουργός
Τηλ.: 22408259, 22408273

E-Mail: iioannou@treasury.gov.cy
 
 
Μαρία Ελευθερίου
Β. Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: 22408219
E-Mail: meleftheriou@papd.mof.gov.cy
 
 
©2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ